Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  18 kwietnia 2021  11:05 

ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM – STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Rozpoczęła się III edycja projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego już po raz trzeci.

Cieszy nas fakt, że uczniowie Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy w każdej kolejnej edycji z powodzeniem sięgają po stypendium dla najzdolniejszych.

Statystyki dotyczące przyznanych stypendiów przedstawiają się następująco:

 • rok szkolny 2018/2019 stypendium otrzymało łącznie 26 uczniów
 • Technik analityk Technik ekonomista Technik elektronik Technik informatyk
  2 18 1 5

 • rok szkolny 2019/2020 stypendium otrzymało łącznie 14 uczniów
 • Technik analityk Technik elektronik Technik informatyk
  3 2 9

 • w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 stypendium zostało przyznane 36 uczniom
 • Technik analityk Technik ekonomista Technik elektronik Technik fotografii
  i multimediów
  Technik informatyk
  7 13 1 1 14

Aby uzyskać wsparcie, o którym piszemy trzeba uzyskać średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych.

Uzyskane środki finansowe uczniowie mogą przeznaczyć między innym na:

 • zakup literatury fachowej, w tym prenumerata i subskrypcje czasopism;
 • uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i kursach i szkoleniach e-learningowych, psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych;
 • zakup pomocy dydaktycznych w tym zakup komputera i oprogramowania, czytnika e book;
 • instalację i korzystanie z Internetu.

Ideą programu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce dzięki, któremu z powodzeniem zaistnieją na rynku pracy.

STYPENDYSTOM G R A T U L U J E M Y !!!