Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

§ 33. Uczniowie mają prawo do:

 1. poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej przez wszystkich członków społeczności szkolnej;
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 4. opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 5. wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci zarządu samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych;
 6. wybrania spośród grona nauczycielskiego opiekunów samorządu uczniowskiego oraz rzecznika praw ucznia;
 7. zgłaszania dyrekcji, zarządowi samorządu uczniowskiego, rzecznikowi praw ucznia, wychowawcy i nauczycielom uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw społeczności uczniowskiej szkoły;
 8. zwracania się do zarządu samorządu uczniowskiego, rzecznika praw ucznia, wychowawcy, dyrekcji we wszystkich istotnych sprawach i uzyskania od nich pomocy w trudnych sytuacjach życiowych;
 9. korzystania, zgodnie z przyjętymi kryteriami, z form pomocy materialnej, jakimi dysponuje szkoła;
 10. zapoznania z programem nauczania na dany rok szkolny oraz wykazem obowiązujących podręczników;
 11. poinformowania o kryteriach i zasadach, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel;
 12. złożenia pisemnej skargi w przypadku naruszenia jego praw. Skarga może być złożona do wychowawcy klasy, dyrekcji lub rzecznika praw ucznia, którzy są zobowiązani do przekazania jej do dyrektora szkoły. Uczeń powinien otrzymać odpowiedź pisemną na złożoną skargę w ciągu miesiąca od daty jej złożenia.

§ 34. Uczniowie mają obowiązek:

 1. szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób;
 2. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować jej tradycje;
 3. wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad poszerzeniem
  swojej wiedzy i umiejętności, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych formach zajęć obowiązkowych oraz należycie się do nich przygotowywać;
 4. przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych, nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;
 5. uzupełniać braki wynikające z absencji;
 6. uzupełnić wiadomości w terminie ustalonym przez nauczyciela w przypadku
  niedostatecznego opanowania materiału programowego;
 7. respektować uchwały i program samorządu;
 8. współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;
 9. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 10. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 11. współtworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności;
 12. dbać o estetykę otoczenia;
 13. przestrzegać zasad higieny osobistej oraz dbać o stosowny wygląd:
  1. ubrania i ozdoby nie mogą propagować treści zabronionych prawem, faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych, promujących nałogi, obrażające godność człowieka,
  2. codzienny ubiór uczniów nie może być wyzywający, a ten na uroczystości szkolne powinien być odświętny i podkreślać wagę chwili
 14. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów, wystrzegać się nałogów;
 15. szanować mienie społeczne;
 16. pomagać kolegom w nauce, szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn
  niezależnych;
 17. usprawiedliwić każdą godzinę nieobecności na zajęciach w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia nieobecności, a w przypadku nieobecności trwającej więcej niż jeden dzień z rzędu w terminie 14 dni od ostatniego dnia nieobecności, podając odpowiednie uzasadnienie, przy czym:
  1. nieobecności ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają rodzice,
  2. uczeń pełnoletni swoją nieobecność na zajęciach może usprawiedliwić osobiście,
 18. uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, apelach i akademiach;
 19. nosić obuwie na zmianę;
 20. bezwzględnie przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, o ile nie jest to związane z pracą podczas zajęć – nauczyciel prowadzący zajęcia musi wyrazić na to zgodę; podczas przerw uczniowie mogą korzystać z telefonu tylko w celach komunikacyjnych;
 21. przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez władze
  państwowe.