Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

 

Drodzy ósmoklasiści!

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy Was do:

 

Klasa Przedmioty punktowane
przy rekrutacji
Przedmioty realizowane
na poziomie rozszerzonym

4-letnie Liceum Ogólnokształcące

humanistyczna język polski
matematyka
język obcy
historia
język polski
historia
język obcy
matematyczno – geograficzna język polski
matematyka
język obcy
geografia
matematyka
geografia
język obcy
mundurowa język polski
matematyka
język obcy
biologia
biologia
chemia
język obcy

5-letnie Technikum

technik analityk język polski
matematyka
chemia
język obcy
biologia
język obcy
technik elektronik język polski
matematyka
fizyka
język obcy
matematyka
język obcy
technik ekonomista język polski
matematyka
geografia
język obcy
matematyka
język obcy
technik fotografii
i multimediów
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
matematyka
język obcy
technik informatyk język polski
matematyka
informatyka
język obcy
matematyka
język obcy

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

17 maja – 21 czerwca (godz. 15:00) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisany przez oboje rodziców)
25 czerwca – 14 lipca (godz. 15:00) uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, ewentualna zmiana wcześniej złożonego wniosku
17 maja – 26 lipca wydawanie skierowań na badanie lekarskie (tylko kandydaci Technikum)
22 lipca publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 lipca – 30 lipca potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
– zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki (tylko kandydaci Technikum)
2 sierpnia
(do godz. 14:00)
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły