Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr PLD 11.01.02-IZ.00-10-001/18 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 11 Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności 11.1 Wysoka jakość edukacji; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-0142/18-00.

Beneficjentem (Partnerem wiodącym) jest Powiat Łęczycki, Plac T. Kościuszki 1,99-100 Łęczyca.

Partnerem Realizatora Projektu jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa siedzibą w Warszawie (ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa).Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół im Jadwigi Grodzkiej. Aleja Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca; oddział biura w I LO im. Kazimierza Wielkiego ul. Marii Konopnickiej 13, 99-100 Łęczyca

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego oraz wkładu własnego Beneficjenta, stanowiącego środki publiczne, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Wartość dofinansowania:872 454,17 PLN

Projekt ma na celu :

Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 232 uczniów (145K i 87M) oraz kompetencji zawodowych 1 nauczycielki II LO w Łęczycy w okresie 01.03.2019-28.02.2021 poprzez wsparcie wpisujące się w cel szczegółowy RPO: doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK i inne pomoce dydaktyczne, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia kompetencji informatycznych i językowych, zajęcia pozalekcyjne z kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz realizację studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE I LO

 1. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klas I-III .
  1. MATEMATYKA I LO
   Zajęcia z wyrównawcze z matematyki dla 6 grup z kl(I-III) 30 g dla grupy w roku szkolnym;
 • JĘZYK ANGIELSKI I LO
  Zajęcia z wyrównawcze z języka angielskiego 6 grup ( z kl I –III) 30 g w roku szkolnym;ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW I LO – KOŁA
 1. ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH I LO
  Zajęcia dla uczniów z klas I – III – 4 grupy, 3 moduły po 20 godzin – łącznie 60 godzin dla grupy.

 

 • ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I LO
  Zajęcia dla uczniów z klas I-III – 5 grup x 120 godzin dla grupy.
 • KOŁA ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH I LO
  Zajęcia dla uczniów z klas I-III – 2 grupy x 30 godzin dla grupy.
 • .ZAJĘCIA Z EKSPERYMENTÓW FIZYCZNO – CHEMICZNYCH I LO
  Zajęcia dla uczniów z klas I-III – 2 grupy x 30 godzin dla grupy.WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH DLA UCZNIÓW I LOWarsztaty umiejętności uniwersalnych dla 70 uczniów I LO

  WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE II LO

  1. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klas I-III.
   Łącznie we wszystkich zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych weźmie udział 76 uczniów (47 dziewcząt). W grupie 8 osób
  1. MATEMATYKA II LO
   Zajęcia z wyrównawcze z matematyki dla 6 grup z kl (I-III) 30 g dla grupy w roku szkolnym;
  2. JĘZYK ANGIELSKI II LO
   Zajęcia z wyrównawcze z języka angielskiego 6 grup (z kl I –III) 30 g w roku szkolnym;
  3. BIOLOGIA II LO
   Zajęcia z wyrównawcze z biologii 4 grupy (2 grupy z klasy I, po jednej z klas II –III) 30 g dla grupy w roku szkolnym;
  4. CHEMIA II LO
   Zajęcia z wyrównawcze z chemii 4 grupy (2 grupy z klasy I, po jednej z klas II –III) 30 g w roku szkolnym;

  ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW II LO – KOŁA

  1. ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH II LO
   Zajęcia dla uczniów z klas I – III – 4 grupy, 3 moduły po 20 godzin – łącznie 60 godzin dla grupy,
 • ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH II LO
  Zajęcia dla uczniów z klas I-III – 5 grup x 120 godzin dla grupy.
 • KOŁA ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH II LO
  Zajęcia dla uczniów z klas I-III – 2 grupy x 30 godzin dla grupy.
 • ZAJĘCIA Z EKSPERYMENTÓW FIZYCZNO – CHEMICZNYCH II LO
  Zajęcia dla uczniów z klas I-III – 2 grupy x 30 godzin dla grupy.WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH DLA UCZNIÓW II LOWarsztaty umiejętności uniwersalnych dla 50 uczniów II LO w tym 28 kobiet, zajęcia w grupach 10 osobowych x 20 godzin dla grupy. Łącznie 5 grup

  INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE DLA UCZNIÓW II LO

  4 uczniów x 2 godziny x 30 tygodni x 2 lata= 480 godzin w projekcie
  1 uczeń x 2 godziny x 30 tygodni x 1 rok =60 godzin w projekcie

  PODNOSZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

  Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej (350 godzin) – 1 nauczycielka II LO

Dokumenty do pobrania

Harmonogram zajęć