Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy,
  Al. Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca,
  tel. 243883610, sekretariat@zsimjg.org.pl;

 2. w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@d-edu.pl;
 3. przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa tj. z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z Ustawy Prawo oświatowe, z Ustawy o systemie informacji oświatowej, na podstawie Art. 6, ust.1.lit. c, oraz Art. 9 ust. 2 lit. b, h (dotyczy danych szczególnych kategorii) RODO;
 4. odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy;
 7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 8. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 10. podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym przewidzianym przepisami prawa.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy pełni Pani Ewelina Witosławska. Kontakt pod adresem e-mail: inspektor@d-edu.pl