Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  16 lutego 2021  13:27 

Koniec rekrutacji do projektu

Zakończyła się rekrutacja do projektu
„Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr2020-1-PL01-KA102-078827

Zakończyła się rekrutacja 1 grupy do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”, nr2020-1-PL01-KA102-078827, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 80 uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjedzie na staż do Grecji.

W ramach projektu (I mobilności) wsparciem zostanie objętych 40 uczniów klas II i III Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, uczących się w zawodach Technik informatyki, Technik ekonomii, Technik analityki, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna.

Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy przeszli proces rekrutacji.
Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podstawą zakwalifikowania się osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu było spełnienie następujących warunków:
1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;
3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.
Punkty za poszczególne kategorie zostały przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 40 osób z trzech profili trafiło na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzyły listę rezerwową, która będzie brać udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia.

Rekrutacja do projektu została przeprowadzona do 20 stycznia 2021 roku dla trzech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji na przełomie marca/kwietnia 2021 roku. W jej ramach zgłosiło się 47 uczestników chętnych do udziału w projekcie. Lista rankingowa znajduje się w sekretariacie szkoły oraz gabinecie projektowym.