Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Aleksandra Wasiak  14 grudnia 2020  12:23 

I mobilność

W okresie od 29 sierpnia do 12 września 2020 r. miał miejsce dwutygodniowy staż, w ramach których 38-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk i technik analityk odbyła swoje praktyki zawodowe w Grecji. Szkolenie zawodowe realizowane było w ramach projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego”. Celem praktyk było podniesienie kompetencji zawodowych studentów i zdobycie przez nich doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym, co skutkuje podniesieniem ich atrakcyjności na rynku pracy. Staż był także szansą dla młodych ludzi na rozwój kompetencji językowych i wiedzy dotyczącej kultury Grecji.

Realizacja mobilności przyczyniła się także do osiągnięcia efektów wynikających z zaspokojenia lokalnych potrzeb, takich jak poszukiwanie pracy po ukończeniu nauki lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, nabycia świadomości dotyczącej wymiaru europejskiego w społeczeństwie szkolnym, przeciwdziałania wykluczeniu, wyciągania właściwych wniosków, przezwyciężania barier językowych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych i nabycia poczucia własnej wartości, a także promocji szkoły w regionie. Rekrutacja uczestników odbywała się w oparciu o określone kryteria. Nauczyciele szkolni, którzy byli zaangażowani w projekt, przygotowywali uczniów do pobytu za granicą, uwzględniając potrzeby merytoryczne, kulturowe i językowe. W trakcie wyjazdu uczniom pomagał opiekun, który bezpośrednio ich nadzorował, podejmował decyzje i monitorował przebieg szkolenia. Udział w szkoleniu zawodowym został potwierdzony szeregiem dokumentów: zaświadczeniem o uczestnictwie w szkoleniach przygotowawczych, dwujęzycznym (polski i angielski) certyfikatem ukończenia praktyk, dokumentem Europass Mobilność. Certyfikacja i walidacja udziału w projekcie dodatkowo przyczyniła się do wzmocnienia pozycji studentów na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz zapewniła im lepszy start zawodowy w karierze.

Studenci osiągnęli efekty kształcenia zgodnie z programem praktyk dla poszczególnych kierunków nauki. Ponadto uczestnicy uzyskali wspólne efekty uczenia się, takie jak:

 • rozwój umiejętności zawodowych, zwłaszcza w zakresie umiejętności praktycznych,
 • rozwój wiedzy i umiejętności w warunkach praktycznych,
 • zwiększenie atrakcyjności studentów jako kandydatów do pracy również na rynku międzynarodowym,
 • zwiększanie świadomości uczniów co do znaczenia znajomości języków obcych i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do rynku pracy,
 • mobilizowanie uczniów do ciągłego doskonalenia zawodowego, językowego i osobistego,
 • zwiększenie mobilności zawodowej studentów i ukazanie im innej, równoległej rzeczywistości i warunków zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej,
 • rozwój wiedzy kulturowej i radzenie sobie w nowych sytuacjach,
 • kształtowanie postaw społecznych niezbędnych do świadomego istnienia w Europie – szacunek, tolerancja, otwartość, wrażliwość na innych ludzi,
 • umiejętność zorganizowania miejsca i czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i współodpowiedzialności,
 • umiejętność budowania i utrzymywania dobrych relacji z kolegami,
 • umiejętność porozumiewania się w społeczeństwie odmiennym kulturowo i językowo,
 • umiejętność przewidywania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska związanych z wykonywaniem zadań zawodowych,
 • umiejętność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • umiejętność przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych do wykonywanych zadań.

Ponadto uczestnicy mieli okazję poznać nową kulturę, historię i tradycje w innym kraju dzięki programowi kulturowemu, który odbył się podczas ich pobytu w Grecji. Młodzież wraz ze swoimi nauczycielami wybrała się na rejs statkiem na wyspę Skiathos, na greckiej wyspie poznali zwyczaje, kuchnię i tradycje regionu. Ponadto mieli okazję zaśpiewać tradycyjne piosenki i zobaczyć greckie tańce. Uczestnicy wybrali się również na wycieczkę do położonego na skałach kompleksu klasztornego – Meteory. W ramach tej wycieczki uczniowie i nauczyciele poznali historię i religię Greków oraz zobaczyli, jak mnisi żyją w klasztorach „wiszących w powietrzu”. Ponadto grupa udała się na krótsze wycieczki na lokalny targ i do górskiej wioski Stary Panteleimon.